måndag 19 december 2016

Uppsats 2 - inför sista inlämningen!

Här nedan kommer några punkter som jag tyckte behövde förbättras  i många uppsatser när jag har läst och gett feedback på era uppsatser. Alla bör ha fått ett dokument delat med sig med namnet "Förnamn Checklistor Uppsats".

Läs hela dokumentet - sammanfattande kommentarer kommer längst ner i dokumentet bredvid texten "Uttrycker sina kunskaper i samhällskunskap i strukturerad form → vetenskaplig rapport". Om det står NEJ eller SAKNAS eller DELVIS i någon ruta så innebär det att du måste ändra eller lägga.

Tisdag 20/12 finns möjlighet att arbeta med uppsatsen på min (Karolinas) stahl-tid.

A) Syfte, frågeställning och avgränsning måste överensstämma HELT OCH HÅLLET. Alla tre måste ta upp samma saker och i samma ordning.

B) Avgränsa minimum geografiskt (dvs till Sverige) och i tid (dvs till 2016)

C) Struktur är A och O. Strukturen i frågeställningen bestämmer strukturen för avhandlingen och slutdiskussionen. Första frågan  är den som det ges fakta om först i avhandlingen och är den fråga som "besvaras" och diskuteras först i slutdiskussionen.

D) Fotnoter och källförteckning ENLIGT MALL!!! Mallar och exempel finns här på bloggen under fliken "Uppsatsskrivning verktyg, exempel mm"

E) Att DISKUTERA orsaker och eller konsekvenser (vilket ska göras i slutdiskussionen) kan tex innebära att lyfta fram vilken orsak som är viktigast och argumentera för detta ställningstagande. Det kan också innebära att föra resonemang i fler led dvs A leder till (eller påverkar) B som leder till C eller att påpeka att A och B var för sig leder till/påverkar C mfl orsakssammanhang,

F) Ett tips är att inleda slutdiskussionen (3. Diskussion/Slutsats) med att "svara" på frågeställningen/frågeställningarna. Du gör det enkelt genom att vända på frågan till ett påstående. Ex: Varför migrerade svenskar till USA på 1800-talet? Svenskar migrerade till USA på 1800-talet eftersom.....

Innan du släpper tangentbordet på torsdag (vi kommer att bedöma baserat på den version som finns i dokumenten torsdag 22/12 kl 24.00) så stäm av din text mot
- instruktionen och kunskapskraven
- Språkchecklistan
- punkterna ovan och i mina tidigare inlägg med feedback 24/11 och 1/12


måndag 12 december 2016

Today's lesson

Läs sidan s. 60 i läroboken

I par, gör övningen på s. 61-62 i läroboken

Ta fram dokumentet Amanda delat ut. Läs alla frågorna

Lyssna på följande emailkonversation mellan en tjej som har problem med en mobbare på sin nya skola och hennes mormor, som hon ber om råd.

Länken:
http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B23-/-Lararwebb-/The-English-Handbook/-Flikar-/Listening/Listening/Horovningar/

Skrolla ner till "5. Yours always" --> Lyssna

Genomgång fredag!

Opposotion

Här kommer länken till oppositionerna.

Tänk på att oppositionerna ska göras både skriftligt och muntligt.

Uppsatserna kommer att delas ut i pappersform under morgondagen och Karolina kommer att ha en genomgång på sin lektion.

torsdag 8 december 2016

Uppgift - Upplysningen

Form

Samtal i grupper om tre personer

Frågor

 • Diskutera och jämför stil, innehåll och bärande tankar* i verken.
  • Du ska diskutera utifrån följande begrepp: form (epik, lyrik, dramatik), berättarperspektiv, syfte och stil
 • Ge två exempel per verk på litterära verkningsmedel* som författarna använder för att få fram sitt budskap. Förklara hur verkningsmedlen används vilken effekt de får på budskapet.
 • Diskutera sambanden mellan dessa verk/ författarskap och de idéströmningar* som fanns under Upplysningen
Hjälpmedel
 • Matrisen där ni jämför de tre författarna/verken (denna måste ni förbereda genom att anteckna)
 • De fyra aktuella texterna. Jag kommer att skriva ut dem till er, men om ni vill ta med er Swifts text eftersom ni har antecknat på den så går det bra.

När

 • Torsdagen den 12/1, 2017
 • Ni kommer att delas in i grupper och ni får spela in era samtal. 2-3 personer per grupp.

Förklaring av termer ovan märkta med *

Bärande tanke
= huvudsaklig tanke/idé som präglar materialet.

Litterära verkningsmedel
= språkliga "knep" som gör materialet mer konstnärligt och höjer därigenom dess värde. Skönlitterära verkningsmedel är berättartekniska och stilistiska medel som har betydelse för det intryck texten gör på läsaren. Exempel är metaforik, symbolik, rytm och meter. se s. 429-431 i läroboken för att få en lista på exempel.

Idéströmningar
= dominerande tankar i samhället som sprids vidare. Dessa tankar kan ha att göra t.ex. med religion, politik och klass

Engelskan den 9/12

I morgon är engelskan inställd eftersom jag måste vabba. Det blir ingen vikarie men ni måste göra någon av följande saker:

 • Skriva på er "Election 2016"-essay. För de av er som inte lämnade in någon "Comparison Zeitoun/124 Hours"-essay är detta en obligatorisk uppgift. Deadline är på söndag.
 • Skriva på rapport. Information om Abstract finns på fliken med rapportinformation här på bloggen

Samhällskunskap 8/12

Din uppsats 2 ska någon gång under söndagen 11/12 skickas in till Urkund: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se

Uppsatser som inte gått igenom Urkund och som och eller inte innehåller tillräckligt mycket text kommer inte att tas upp för opposition i vecka 51.


Inför inlämningen

1) Gå tillbaka till uppgiften och stäm av.

2) Använd mallen för gymnasiearbetesrapporten!

3) Ignorerar inte kommentarer från era lärare!

4) Se tidigare inlägg på bloggen med allmänna kommentarer

5) Använd språkchecklistan!

6) Använd andra verktyg och exempel som finns på fliken Uppsatsskrivning verktyg, exempel mm


Instruktion för  opposition uppsats 2

Alternativ struktur för opposition

onsdag 7 december 2016

Svenskan den 7/12

Läxa till idag var att läsa 246-255 i läroboken

Idag gjorde vi övning 3 a och b på s. 275 i läroboken.
En tredje övning var att fylla i matrisen (om de tre verken/författarna) med hjälp av den information som fanns i boken.

Innan lovet kommer ni att få skriva en jämförande uppsats och i det arbetet kommer matrisen att bli viktig.

torsdag 1 december 2016

Samhällskunskap 1/12

Efter att ha läst era påbörjade och något påbyggda uppsatser...

OBS kommentarer från mig och era lärare i svenska är inte förslag utan order! Åtgärda!

1) I de allra flesta fall ska fotnoten placeras EFTER punkten. Då tolkar man det nämligen som att all information i meningen eller meningarna innan punkten kommer från den källa fotnoten refererar till.

2) Jobba, jobba, jobba med formuleringen av syfte och frågeställning. De måste vara tydliga, klart avgränsade (specifika), gå att uppfylla respektive besvara (med ett utförligt svar) samt hänga samman.

3) Metodavsnittet ska inte bara innehålla en redogörelse för de metoder du använt utan också förklaringar och ffa motiveringar av dem.

4) Du ska föra källkritiska diskussioner om två av dina källor. I analysen SKA de tre källkritiska perspektiven närhet, beroende och tendens användas.

5) Struktur är A och O.  Om du har mer än en frågeställning fundera vilken som ska stå först. "Svaren" i resultat-delen ska komma i samma ordning som frågorna dvs har du tre frågor handlar första avsnittet i avhandlingen om första frågan osv. Diskussionen i slutdiskussionen ska följa samma mönster.

6) Tänk på styckeindelningen. Blankrad mellan stycken.

En uppmaning! Använd  mallen, språkchecklistan och din uppsats 1.