måndag 19 december 2016

Uppsats 2 - inför sista inlämningen!

Här nedan kommer några punkter som jag tyckte behövde förbättras  i många uppsatser när jag har läst och gett feedback på era uppsatser. Alla bör ha fått ett dokument delat med sig med namnet "Förnamn Checklistor Uppsats".

Läs hela dokumentet - sammanfattande kommentarer kommer längst ner i dokumentet bredvid texten "Uttrycker sina kunskaper i samhällskunskap i strukturerad form → vetenskaplig rapport". Om det står NEJ eller SAKNAS eller DELVIS i någon ruta så innebär det att du måste ändra eller lägga.

Tisdag 20/12 finns möjlighet att arbeta med uppsatsen på min (Karolinas) stahl-tid.

A) Syfte, frågeställning och avgränsning måste överensstämma HELT OCH HÅLLET. Alla tre måste ta upp samma saker och i samma ordning.

B) Avgränsa minimum geografiskt (dvs till Sverige) och i tid (dvs till 2016)

C) Struktur är A och O. Strukturen i frågeställningen bestämmer strukturen för avhandlingen och slutdiskussionen. Första frågan  är den som det ges fakta om först i avhandlingen och är den fråga som "besvaras" och diskuteras först i slutdiskussionen.

D) Fotnoter och källförteckning ENLIGT MALL!!! Mallar och exempel finns här på bloggen under fliken "Uppsatsskrivning verktyg, exempel mm"

E) Att DISKUTERA orsaker och eller konsekvenser (vilket ska göras i slutdiskussionen) kan tex innebära att lyfta fram vilken orsak som är viktigast och argumentera för detta ställningstagande. Det kan också innebära att föra resonemang i fler led dvs A leder till (eller påverkar) B som leder till C eller att påpeka att A och B var för sig leder till/påverkar C mfl orsakssammanhang,

F) Ett tips är att inleda slutdiskussionen (3. Diskussion/Slutsats) med att "svara" på frågeställningen/frågeställningarna. Du gör det enkelt genom att vända på frågan till ett påstående. Ex: Varför migrerade svenskar till USA på 1800-talet? Svenskar migrerade till USA på 1800-talet eftersom.....

Innan du släpper tangentbordet på torsdag (vi kommer att bedöma baserat på den version som finns i dokumenten torsdag 22/12 kl 24.00) så stäm av din text mot
- instruktionen och kunskapskraven
- Språkchecklistan
- punkterna ovan och i mina tidigare inlägg med feedback 24/11 och 1/12


måndag 12 december 2016

Today's lesson

Läs sidan s. 60 i läroboken

I par, gör övningen på s. 61-62 i läroboken

Ta fram dokumentet Amanda delat ut. Läs alla frågorna

Lyssna på följande emailkonversation mellan en tjej som har problem med en mobbare på sin nya skola och hennes mormor, som hon ber om råd.

Länken:
http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B23-/-Lararwebb-/The-English-Handbook/-Flikar-/Listening/Listening/Horovningar/

Skrolla ner till "5. Yours always" --> Lyssna

Genomgång fredag!

Opposotion

Här kommer länken till oppositionerna.

Tänk på att oppositionerna ska göras både skriftligt och muntligt.

Uppsatserna kommer att delas ut i pappersform under morgondagen och Karolina kommer att ha en genomgång på sin lektion.

torsdag 8 december 2016

Uppgift - Upplysningen

Form

Samtal i grupper om tre personer

Frågor

 • Diskutera och jämför stil, innehåll och bärande tankar* i verken.
  • Du ska diskutera utifrån följande begrepp: form (epik, lyrik, dramatik), berättarperspektiv, syfte och stil
 • Ge två exempel per verk på litterära verkningsmedel* som författarna använder för att få fram sitt budskap. Förklara hur verkningsmedlen används vilken effekt de får på budskapet.
 • Diskutera sambanden mellan dessa verk/ författarskap och de idéströmningar* som fanns under Upplysningen
Hjälpmedel
 • Matrisen där ni jämför de tre författarna/verken (denna måste ni förbereda genom att anteckna)
 • De fyra aktuella texterna. Jag kommer att skriva ut dem till er, men om ni vill ta med er Swifts text eftersom ni har antecknat på den så går det bra.

När

 • Torsdagen den 12/1, 2017
 • Ni kommer att delas in i grupper och ni får spela in era samtal. 2-3 personer per grupp.

Förklaring av termer ovan märkta med *

Bärande tanke
= huvudsaklig tanke/idé som präglar materialet.

Litterära verkningsmedel
= språkliga "knep" som gör materialet mer konstnärligt och höjer därigenom dess värde. Skönlitterära verkningsmedel är berättartekniska och stilistiska medel som har betydelse för det intryck texten gör på läsaren. Exempel är metaforik, symbolik, rytm och meter. se s. 429-431 i läroboken för att få en lista på exempel.

Idéströmningar
= dominerande tankar i samhället som sprids vidare. Dessa tankar kan ha att göra t.ex. med religion, politik och klass

Engelskan den 9/12

I morgon är engelskan inställd eftersom jag måste vabba. Det blir ingen vikarie men ni måste göra någon av följande saker:

 • Skriva på er "Election 2016"-essay. För de av er som inte lämnade in någon "Comparison Zeitoun/124 Hours"-essay är detta en obligatorisk uppgift. Deadline är på söndag.
 • Skriva på rapport. Information om Abstract finns på fliken med rapportinformation här på bloggen

Samhällskunskap 8/12

Din uppsats 2 ska någon gång under söndagen 11/12 skickas in till Urkund: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se

Uppsatser som inte gått igenom Urkund och som och eller inte innehåller tillräckligt mycket text kommer inte att tas upp för opposition i vecka 51.


Inför inlämningen

1) Gå tillbaka till uppgiften och stäm av.

2) Använd mallen för gymnasiearbetesrapporten!

3) Ignorerar inte kommentarer från era lärare!

4) Se tidigare inlägg på bloggen med allmänna kommentarer

5) Använd språkchecklistan!

6) Använd andra verktyg och exempel som finns på fliken Uppsatsskrivning verktyg, exempel mm


Instruktion för  opposition uppsats 2

Alternativ struktur för opposition

onsdag 7 december 2016

Svenskan den 7/12

Läxa till idag var att läsa 246-255 i läroboken

Idag gjorde vi övning 3 a och b på s. 275 i läroboken.
En tredje övning var att fylla i matrisen (om de tre verken/författarna) med hjälp av den information som fanns i boken.

Innan lovet kommer ni att få skriva en jämförande uppsats och i det arbetet kommer matrisen att bli viktig.

torsdag 1 december 2016

Samhällskunskap 1/12

Efter att ha läst era påbörjade och något påbyggda uppsatser...

OBS kommentarer från mig och era lärare i svenska är inte förslag utan order! Åtgärda!

1) I de allra flesta fall ska fotnoten placeras EFTER punkten. Då tolkar man det nämligen som att all information i meningen eller meningarna innan punkten kommer från den källa fotnoten refererar till.

2) Jobba, jobba, jobba med formuleringen av syfte och frågeställning. De måste vara tydliga, klart avgränsade (specifika), gå att uppfylla respektive besvara (med ett utförligt svar) samt hänga samman.

3) Metodavsnittet ska inte bara innehålla en redogörelse för de metoder du använt utan också förklaringar och ffa motiveringar av dem.

4) Du ska föra källkritiska diskussioner om två av dina källor. I analysen SKA de tre källkritiska perspektiven närhet, beroende och tendens användas.

5) Struktur är A och O.  Om du har mer än en frågeställning fundera vilken som ska stå först. "Svaren" i resultat-delen ska komma i samma ordning som frågorna dvs har du tre frågor handlar första avsnittet i avhandlingen om första frågan osv. Diskussionen i slutdiskussionen ska följa samma mönster.

6) Tänk på styckeindelningen. Blankrad mellan stycken.

En uppmaning! Använd  mallen, språkchecklistan och din uppsats 1.

tisdag 29 november 2016

Kommunikation 29/11

Ni har alla erfarenheter av olika kulturer genom familj, släkt, vänner, resor, skolan mm.

Diskutera likheterna och skillnaderna mellan olika kulturer ni har erfarenhet av när det gäller följande aspekter av kommunikation.

Börja med att inventera vilka kulturer, inom och utan Sverige ni har kännedom om.

1) Hälsningar - verbala och icke-verbala
2) Kroppsspråk - gester, hållning mm
3) Samtal - turtagande, tillåtna/tabu ämnen, tonfall mm
4) Kroppskontakt och personlig sfär
5) Kläder och attribut

Fundera gärna även på andra aspekter tex genus - är det skillnad för män och kvinnor? klass - är det skillnad på rika och fattiga?


Grupp I: Hälsningar
Jonathan
Ismail
Collin
Richard

A211 långt fram

Grupp III:
Samtal: ämnen, turtagande mm
Noel
Anna
Måns
Vicente

A211 långt bak

Grupp V:
Kläder och attribut
Max
Millena
Lukas
Patrycja

A213 långt framGrupp II: Kroppsspråk
Emma
Ali
Ajla
Eryk

A213 långt bak


Grupp IV:
Kroppskontakt och personlig sfär
Anton
Johannes
Ibrahim
Beste

bubblan
Task for Friday - three images


Working on your own, choose three photos that represent these things:
 • Something that is important to you personally.
 • Something that shows one of the good things about being a young person today.
 • Something that shows one of the problems that young people have today.
Paste the three pictures of your choice into a document and share with me. I will print them in color for the lesson on Friday. The deadline for this (if you don't have time during class today) is Wednesday.

On Friday:

Join your group. Show your photos to the group but do not explain what they represent. The other members of the group should spend two or three minutes discussing your photos. They should:
 • Describe what can be seen in each photo.
 • Speculate about what each photo means.
When the group has discussed your photos you can explain what they mean to you.

torsdag 24 november 2016

Samhällskunskap 24/11

Efter att ha läst era påbörjade uppsatser...

OBS kommentarer från mig och era lärare i svenska är inte förslag utan order!

1) Uppsatsen ska skrivas i det dokument som heter "Uppsats 2 uppsatsen - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY".

Ni som skriver uppsatsen i arbetsdokumentet eller i något annat dokument - klipp ut eller kopiera och klistra in i rätt dokument.


2. Syfte och frågeställning(ar) ska gå hand i hand/ vara helt överensstämmande.

Dvs allt som enligt syftet ska undersökas ska tas upp/efterfrågas i frågeställningen. Alla av- eller begränsningar som nämns i syftet måste nämnas i frågeställning eller avgränsning.


3.  I metodavsnittet ska metod(erna) presenteras OCH diskuteras.

Använd de specifika begreppen för metoder inom samhällskunskap dvs skrivbordsstudie och intervju. Motivera valet av metod(er). Varför passar denna metod till just din undersökning/för att hitta svar på din fråga?


4. Källkritiken ska vara utförlig. 

Två källor ska presenteras med titel, upphovsman eller organisation och publiceringsdatum samt analyseras utifrån de tre källkritiska perspektiven: närhet, beroende och tendens. Glöm inte att dra en slutsats.

5. Använd språkchecklistan!

Oranga markeringar är språkfel. Röd markering betyder fotnot här.


torsdag 17 november 2016

Ett anspråkslöst förslag

Ni fick en text av mig idag torsdag (KANNIBALISM ftw!!) och den ska ni alltså läsa till onsdagens lektion. Innan ni börjar läsa texten ska ni titta på frågorna som finns till så att ni kan göra anteckningar och fundera kring svar till dessa frågor. Frågorna tar vi upp på onsdag och alla förväntas kunna delta.

Om ni har tappat bort texten finns den på länken nedan (något äldre översättning tror jag). Fotografera frågorna från någon annans text.

http://web.comhem.se/humanistgruppen/Klassiker/ansraksloest_swift.htm

Lektion i engelska

You will find tasks for today's lesson in the presentation below. Do one page at a time. The presentation contains two main tasks:
 • Practising reading skills on a website called Readtheory.org. The instructions are in the presentation below. You will need usernames and Carle will give these to you (Lukas and Max already have theirs). This is individual work. You cannot do it in pairs.
 • Practising vocabulary (false friends). All the exercises and instructions are in the presentation below for you. You can discuss the answers in pairs, but you all need to write the answers in your documents and the last exercise (writing a short text) is individual.
DOKUMENTET JAG DELADE MED ER HAR BARA NÅTT 12 PERSONER I KLASSEN. OM DU INTE HAR FÅTT NÅGOT DOKUMENT: Skapa ett med namnet: "False Friends - ditt namn" och dela med mig. Om du har fått ett dokument delat med dig, SKA DU ANVÄNDA DET. Ursäkta versalerna.

If you should finish all of this, you can either return to Readtheory.org and do more texts or you can start working on your essay "Election 2016".

tisdag 15 november 2016

Kommunikation 15/11

Analys av utvecklingssamtal

Kommunikation begrepp BG15B

Skriv i det delade dokumentet "Analys utvecklingssamtal HT-16 - BG15B - Förnamn"

Sista inlämningsdag 25/11.


Utvecklingssamtal onsdag 16/11

På onsdag 16/11 är det utvecklingssamtal. Inga lektioner och ingen lunch den dagen.

* Vi  kommer att följa er planering av samtalet (Det ni skrev under Uppgift 1)

* Tänk hela tiden: NULÄGE  - ÖNSKAT LÄGE - HUR NÅR VI ÖNSKELÄGET?

* Tider och platser. OBS Stefan i B-huset. Skolsköterskan är tillgänglig för de som vill samtala med henne. Gäller i viss mån även annan elevhälsopersonal.

Grön markering innebär att vårdnadshavare o/e elev har bekräftat tiden

Tid
Karolina A213
Stefan B011
1
08.30
Måns
Lukas
2
09.00
Jonathan
Noel
3
09.30
Gustav
Johannes
4
10.00
Paus
Paus
5
10.30
Richard
Ali
6
11.00
Ibrahim

7
11.30
Ismail
Max
8
12.00
Klara
Vicente
9
12.30
Lunch
Lunch
10
13.30
Millena
Anna
11
14.00
Patrycja
Alexandra
12
14.30


13
15.00
Ajla
Eryk
14
15.30


15
16.00
Anton
Collin
16
16.30

måndag 14 november 2016

Kommunikation och samhällskunskap 15/11

Tisdag 15/11 börjar vi vår gemensamma eftermiddag i klassrummet (A213) med  ca 60  minuter kommunikation. Det blir en genomgång av faktorer som du kan använda när du ska analysera ditt utvecklingssamtal.

Ca 14.10 bryter vi för att återsamlas i foajén till Malmö stadsbibliotek kl 14.30. På stadsbiblioteket kan du söka information, låna böcker och sitta och arbeta på din dator. Du får tillgång till gratis wifi om du har lånekort. Det kostar ingenting att skaffa ett lånekort.

Stax innan kl 16.00 avslutar vi på stadsbiblioteket.


torsdag 10 november 2016

Exempel på trippellogg

Medan man samlar material till sitt arbete är det viktigt att redan från början tänka på och ifrågasätta materialet. Det är dessutom viktigt för det kommande arbetet att dokumentera tankarna. En metod man kan använda för att göra detta är att använda en trippellogg. Den kan se ut så här:


onsdag 9 november 2016

Diagnos Matte

Matte diagnos på Måndag den 14/11
Talen som testas är 2114 till 2119

torsdag 27 oktober 2016

Camillas grejs idag

Ja, jag vabbar gott folk. Någon ska ju roa sig med det.

På svenskan gäller:

Ni går till aulan som planerat (samma tid som svenskan startar) för att vara med på Mediatekets dragning om att söka information och vara källkritisk. Karolina tar närvaro.

Vi kommer att läsa utdraget ur Dantes verk tillsammans efter lovet.

Den andra halvan av lektionen utgår. Inför Karolinas lektion MÅSTE NI DOCK LÄSA INSTRUKTIONEN NEDAN!

På Karolinas lektion (där Karolina är med). Här ska ni arbeta med Dantes helvetestratt. Ni ska:

 • Tio minuter: gå igenom helvetestratten tillsammans (bild 1)
 • Tio minuter: tänk på egen hand igenom vilka grupper av människor du personligen skulle vilja placera (och var) i helvetestratten.
 • Resten av lektionen: 
  • bilda grupper och skapa gemensamt en helvetestratt. För att ni ska komma överens innebär det att ni kommer att få diskutera och argumentera för era förslag. Även om ni skulle vara helt överens måste ni vara beredda på att lägga fram giltiga och relevanta argument för den indelning ni gjort. 
  • Dantes tratt bygger på de sju dödssynderna (dvs. religionen) och den hierarkiska indelningen av samhället som rådde och speglar alltså de religiösa normer och regler som präglade det senmedeltida Italien. Titta på er egen tratt och dra utifrån den en slutsats om vilka normer och regler och vilken människosyn det är som präglar vårt samhälle. Vad tycker vi är viktigt? Hur ser vi på världen och hur man ska leva?
Redovisning:
Varje grupp ska spela in en presentation (alla ska delta) där ni redogör för er tratt och lägger fram argument för era val samt drar en slutsats om vår samtida, svenska världs- och människosyn. Presentationen ska  inte vara mer än fem minuter lång. Den ska laddas upp och delas med mig innan dagens slut.


För er som har svenska som andraspråk:

Ni ska också göra uppgiften. Dela upp er i två grupper. Argumentera, diskutera och dra slutsatser ingår även i samhällsvetenskapen och uppgiften handlar i huvudsak om vårt samhälle. Jag kommer även att dela era presentationer med Daniel så att han kan titta på dem.

FÖR ALLA:

Kom ihåg att i morgon på engelskan är det listeningprov. Ingen sen ankomst. Är man försenad missar man hela lektionen

Bild 1


Här kommer en bild som man skulle kunna använda som inspiration. Ni ska ju göra en tratt över ert eget helvete och här finns en rolig som har skruvat det här lite och gjort en tratt över "förbrytare" på Internet i stället:)
Lägg till bildtext

tisdag 25 oktober 2016

Läxa: Njals saga

Till lektionen i morgon ska ni ha läst kapitel 9-11 i Njals saga. Ni måste ha läst det noggrant för ni kommer att få en uppgift kopplad till texten imorgon.

Under tiden ni läser texten ska ni också formulera två läsföståelsefrågor till den (t.ex. kap 9: Var Tjostolf en bra fostrare till Hallgärd?) samt notera de ord ni inte förstår och som krävs för att ni ska förstå ett sammanhang (ska ni ta alla blir det nog för många)

Här finns en länk till Njals saga (skrolla ner till kapitel 9)

Ni ska också kolla er feedback på:
Språksituationen i Norden
Comparison Zeitoun - Aron

fredag 21 oktober 2016

Presidential debates

Instruction, groups, times and locations
Example of debate procedure

First presidential debate
Second presidential debate
Third presidential debate

Official webpage - Hillary Clinton for president
Official webpage - Donald Trump for president

Aktuella kunskapskrav kan hittas i Dexter under "Election 2016"

Utvecklingssamtal på gång

HÄR finns inbjudan

Datum för utvecklingssamtalet är onsdagen 16/11

Föreslagna tider

Tid
Karolina A213
Stefan B011
1
08.30
Måns
Lukas
2
09.00
Jonathan
Noel
3
09.30
Gustav
Johannes
4
10.00
Paus
Paus
5
10.30
Richard
Ali
6
11.00
Ibrahim

7
11.30
Ismail
Max
8
12.00
Klara
Vicente
9
12.30
Lunch
Lunch
10
13.30
Millena
Anna
11
14.00
Patrycja
Alexandra
12
14.30
Anton
Collin
13
15.00
Ajla
Eryk
14
15.30


15
16.00


16
16.30