torsdag 26 november 2015

Klassikerveckor - sista uppgiften (i DigiExam)

Nästa vecka kommer vi att ha en skriftlig uppgift, och till den kommer du att få en ny dikt som vi ännu inte läst.

För E ska du kunna:

- se intressanta saker i dikten och berätta om dessa
- jämföra dikten med de andra dikterna vi har läst och peka ut likheter och skillnader och diskutera dessa

För C ska du också kunna:

- använda berättartekniska begrepp när du gör ovanstående

För A ska du också kunna:

- diskutera vilka saker med dikten som kan ha varit viktiga för människor i alla tider och kulturer

I ämnesplanen står det så här:

E - Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C - Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A - Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerarvälgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Till din hjälp får du ha med dig:

Dikterna - med ordförklaringar och anteckningar 
Läroboken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar